Online cursus

Algemene voorwaarden AiCo Health

Versiedatum 26-05-22


De in de Algemene voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa), tenzij elders in de Algemene voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1 - Definities

 • AICO HEALTH: AiCo Health vof, KvK nummer 85164925 statutair gevestigd te 's Gravenhage aan de Thomas Mannsingel 45, gebruiker van deze voorwaarden;
 • BEDENKTIJD: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • BIJEENKOMST: Een door AiCo Health georganiseerd LIVE BIJEENKOMST via ZOOM;
 • DAG: kalenderdag;
 • HERROEPINGSRECHT: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de OVEREENKOMST;
 • KLANT: de consument of therapeut die de WEBSITE bezoekt voor het kopen en geleverd krijgen van een Lezing, Webinar, opleiding, workshop, cursus of product en degene met wie AiCo Health een OVEREENKOMST is aangegaan;
 • PARTIJEN: AiCo Health en KLANT samen;
  AANBOD: (Online) Cursus, Masterclass, Event, Webinar en Lezing georganiseerd en aangeboden door AiCo Health en zoals beschreven op de WEBSITE;
 • OVEREENKOMST: overeenkomst gesloten tussen AiCo Health en cursist met betrekking tot de verkoop en levering van een cursus, masterclass, Webinar en lezing;
 • TIJDELIJK AANBOD: AANBOD met een speciaal kortingstarief gedurende een vooraf vastgestelde tijdsduur;
 • VOORWAARDEN: deze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden;
 • WEBSITE: www.aicohealth.com
 • WERK(en): Alle WEBSITEs, (web)applicaties, software, functioneel ontwerpen, huisstijlen, logo’s, templates, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met de Dienst, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.

Artikel 2 -  Toepasselijkheid 

2.1 Deze VOORWAARDEN zijn van toepassing op elk AANBOD, WERK, Levering, Dienst of Product van AICO HEALTH en op elke tot stand gekomen OVEREENKOMST op afstand en bestellingen tussen AICO HEALTH en KLANT. PARTIJEN kunnen alleen afwijken van deze VOORWAARDEN als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 PARTIJEN sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene VOORWAARDEN van de KLANT of van derden uitdrukkelijk uit.

2.3 Voordat de OVEREENKOMST op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze VOORWAARDEN aan de KLANT beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de OVEREENKOMST wordt gesloten, worden aangegeven dat de VOORWAARDEN bij www.aicohealth.com zijn in te zien en zij op verzoek van de KLANT zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze VOORWAARDEN op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de OVEREENKOMST en deze VOORWAARDEN voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.5 Situaties die niet in deze VOORWAARDEN zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze VOORWAARDEN.

2.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze VOORWAARDEN, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze VOORWAARDEN.

2.7 AICO HEALTH organiseert c.q. verstrekt hoogwaardige AANBOD; zij zal zich ten zeerste inspannen om het beoogde resultaat te verkrijgen, maar kan het resultaat van haar dienstverlening evenwel niet garanderen.

Artikel 3 -  Overeenkomst

3.1 De OVEREENKOMST komt automatisch en uitsluitend tot stand vanaf het invullen van alle gegevens op de WEBSITE alsmede de aankoop en daarmee het volledig digitaal doorlopen van het aankoopproces op de WEBSITE. AICO HEALTH zal na inschrijving per email de ontvangst van de inschrijving bevestigen en daarmee vindt de totstandkoming van de OVEREENKOMST plaats.

3.2 Indien de OVEREENKOMST elektronisch tot stand komt, treft AICO HEALTH passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de KLANT elektronisch kan betalen, zal AICO HEALTH daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4 -  Prijzen en betaling

4.1 Alle prijzen die AICO HEALTH hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

4.2 Alle prijzen die AICO HEALTH hanteert voor zijn producten of diensten (= AANBOD), op zijn WEBSITE of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die AICO HEALTH niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de OVEREENKOMST, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.3 De KLANT heeft het recht om een OVEREENKOMST te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. Reeds door AICO HEALTH gemaakte kosten zullen door de KLANT worden vergoed.

4.4 100% tevredenheidsgarantie. AICO HEALTH streeft naar tevreden KLANTEN. Wanneer de KLANT niet helemaal tevreden is over de DIENST van AICO zal AICO HEALTH haar uiterste best doen om dit op te lossen. Indien de KLANT na het compleet doorlopen en toepassen van de cursus " De basis van jouw gezondheid" totaal geen resultaat heeft geboekt in vermindering van klachten, betaalt AICO HEALTH het bedrag van de cursus terug. 

4.5 Er vindt geen restitutie plaats van bedragen, behoudens op grond van het bepaalde in artikel 4.3 en 4.4

4.6 Alle kosten van het AANBOD van AICO HEALTH worden vooraf betaald bij inschrijving.

4.7 Gedurende de in het TIJDELIJK AANBOD vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

5.1 Een KLANT kan een online aankoop gedurende een BEDENKTIJD van 14 DAGEN zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
* Het product niet is gebruikt, in geval van een (online) cursus is dit uitsluitend mogelijk wanneer geen (inlog)activiteiten in de persoonlijke account van de KLANT heeft plaatsgevonden;
* De KLANT niet heeft afgezien van zijn HERROEPINGSRECHT. 

5.2 De BEDENKTIJD van 14 DAGEN zoals hiervoor genoemd, vangt aan op de DAG nadat de KLANT het product heeft betaald.

5.3 De KLANT kan zijn beroep op het HERROEPINGSRECHT kenbaar maken via [email protected] . Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het HERROEPINGSRECHT ligt bij de KLANT.

5.4 AICO HEALTH vergoedt betalingen van de consument die betrekking hebben op de OVEREENKOMST die door de KLANT herroepen is. AICO HEALTH betaalt het terug te betalen bedrag direct maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen volgend op de dag waarom de consument de herroeping heeft gemeld. AICO HEALTH heeft het recht te wachten met terugbetalen tot zij heeft vastgesteld dat door de consument op correcte wijze gebruik is gemaakt van het HERROEPINGSRECHT en nadat AICO HEALTH heeft vastgesteld dat het beroep op HERROEPINGSRECHT terecht heeft plaats gevonden.

Artikel 6 - Het aanbod

6.1 Indien een AANBOD een beperkte geldigheidsduur heeft of onder VOORWAARDEN geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het AANBOD vermeld.

6.2 Het AANBOD is vrijblijvend. AICO HEALTH is gerechtigd het AANBOD te wijzigen en aan te passen.

6.3 Het AANBOD bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het AANBOD door de KLANTmogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het AANBOD binden AICO HEALTH niet.

6.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het AANBOD zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de OVEREENKOMST.

6.5 Elk AANBOD bevat zodanige informatie, dat voor de KLANT duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het AANBOD zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
* de prijs inclusief belastingen;
* de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de OVEREENKOMST;
* de minimale duur van de OVEREENKOMS

Artikel 7 - Levering

7.1 Nadat een online product gekocht is zal de KLANT direct na betaling inloggegevens ontvangen voor het programma of zullen de e-books per mail verstuurd worden.

7.2 Met het aangaan van de OVEREENKOMST gaan PARTIJEN de verplichting aan zich in te spannen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

7.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de OVEREENKOMST dit vereist, heeft AICO HEALTH het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.4 AICO HEALTH is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de KLANT verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.5 Indien AICO HEALTH een (onderdeel van een) online leeromgeving ter beschikking stelt aan de KLANT voor de uitvoering van de OVEREENKOMST door de KLANT, heeft de KLANT uitsluitend een gebruiksrecht voor de duur van de OVEREENKOMST.

7.6 Het verstrekte WERK(en) is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

7.7 De prijzen (zowel op de WEBSITE als op de offertes) gelden onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen.

Artikel 8 - LIVE (online) bijeenkomsten

8.1 AICO HEALTH heeft het recht de KLANT die door zijn of haar gedrag of anderszins het normale verloop van een BIJEENKOMST verhindert, van verdere deelneming aan de reeks uit te sluiten. Dit laat iedere verplichting tot betaling van het gehele programma onverlet.

8.2 Deelname aan de BIJEENKOMSTen is geheel vrijblijvend. De ontvangen link voor deelname van de BIJEENKOMSTen is uitsluitend voor de KLANT en mag niet aan derden worden verstrekt.

8.3 Op nationale feestdagen worden geen BIJEENKOMSTen aangeboden. Indien een BIJEENKOMST is gepland op een nationale feestdag wordt deze BIJEENKOMST geannuleerd.

8.4 AICO HEALTH heeft te allen tijde het recht de samenstelling van de groepen, de groepsgrootte en de docent te wijzigen. 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 AICO HEALTH is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de KLANT lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

9.2 Indien AICO HEALTH aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een OVEREENKOMST.

9.3 Indien AICO HEALTH aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de OVEREENKOMST waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 Al het door AICO HEALTH ontwikkelde en/of samengestelde lesmateriaal dan wel ander WERK, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de OVEREENKOMST, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten en kunnen samengesteld, AICO HEALTH staat niet in voor de juistheid en volledigheid ervan. AICO HEALTH aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en WERKen.

9.5 AICO HEALTHstaat niet in voor de juistheid en volledigheid van tijdens een opleiding verstrekte praktische tips en adviezen voor (problemen in) de praktijk.

9.6 AICO HEALTH en de docenten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De KLANT wordt met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.

9.7 De KLANT dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan AICO HEALTH.
Het is de verantwoordelijkheid van de KLANT dat een ingebrekestelling AICO HEALTH ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 10 - Disclaimer

10.1 De KLANT vrijwaart AICO HEALTH tegen alle aanspraken van derden die verband houden met het AANBOD en/of WERK(en) van AICO HEALTH.

10.2 De informatie op de WEBSITE wordt getracht actueel te zijn. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op de WEBSITE onvolledig of verouderd is. De informatie op de WEBSITE wordt verstrekt zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op de WEBSITE kunnen geen rechten worden ontleend. AICO HEALTH is niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze WEBSITE verkregen informatie.

10.3 De adviezen en informatie zoals door AICO HEALTH gegeven zijn niet bedoeld als vervanging van regulier medische behandeling door de (huis)arts of medisch specialist. De adviezen zijn in het kader van educatieve doeleinden en ter bevordering van een gezonde levensstijl. Bij twijfel dient de KLANT zijn (huis)arts of medisch specialist te raadplegen.

10.4 AICO HEALTH is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze WEBSITE is geplaatst, waaronder reacties onder posts.

10.5 AICO HEALTH is niet aansprakelijk voor enige inhoud op WEBSITEs van derden waarnaar door middel van een hyperlink verwezen wordt, noch is het aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze WEBSITE tonen.

10.6 Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. AICO HEALTH is niet aansprakelijk voor niet werkende links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op WEBSITEs van derden kan immers veranderen zonder dat AICO HEALTH hiervan op de hoogte is.

Artikel 11 - Recht op ontbinding

11.1 De KLANT heeft het recht de OVEREENKOMST te ontbinden wanneer AICO HEALTH toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

11.2 Is de nakoming van de verplichtingen door AICO HEALTH niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat AICO HEALTH in verzuim is. AICO HEALTH heeft het recht de OVEREENKOMST met de KLANT te ontbinden, indien de KLANT zijn verplichtingen uit de OVEREENKOMST niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien AICO HEALTH kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de KLANT zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Artikel 12 - Conformiteit en Garantie

12.1 AICO HEALTH staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de OVEREENKOMST, de in het AANBOD vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de OVEREENKOMST bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2 De adviezen en informatie zoals door AICO HEALTH gegeven zijn niet bedoeld als vervanging van regulier medische behandeling door de (huis)arts of medisch specialist. De adviezen zijn in het kader van educatieve doeleinden en ter bevordering van een gezonde levensstijl. Bij twijfel dient de consument zijn (huis)arts of medisch specialist te raadplegen.

12.3 AICO HEALTH is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.4 AICO HEALTH is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen,  is hiervoor verantwoordelijk. AICO HEALTH zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Artikel 13 - Overmacht

13.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van AICO HEALTH in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de KLANT niet aan AICO HEALTH  kan worden toegerekend in een van de wil van AICO HEALTH  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de KLANT geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van AICO HEALTH  kan worden verlangd.

13.2 Tot de hiervoor genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Energieke Vrouwen Academie 1 of meer verplichtingen naar de KLANT niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat AICO HEALTH er weer aan kan voldoen.

13.3 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide PARTIJEN de OVEREENKOMST schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

13.4 AICO HEALTH  is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 14 -  Intellectueel eigendom

14.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het WERK  voortvloeiend of verband houdende met de OVEREENKOMST, rust bij AICO HEALTH, dan wel bij derden. De intellectuele eigendomsrechten rusten nimmer bij de KLANT en/of KLANT.

14.2 De KLANT mag het door AICO HEALTH vervaardigde, geleverde en/of ter beschikking gestelde cursusmateriaal of enig ander WERK, alleen voor zichzelf gebruiken. Het is, zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van AICO HEALTH niet toegestaan om cursusmateriaal of enig ander WERK geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins. Daarnaast is het niet toegestaan het cursusmateriaal of enig ander WERK aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Artikel 15 - Wet bescherming persoonsgegevens

15.1 AICO HEALTH zal de (persoons) gegevens van de KLANT, zijnde een consument of therapeut, uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Dit beleid is in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en is vastgelegd in een privacy statement dat op de WEBSITE van AICO HEALTH gepubliceerd is.

Artikel 16 - Wijzigingen 

16.1 AICO HEALTH is gerechtigd deze VOORWAARDEN te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

16.2 De WEBSITE en alle op de WEBSITE te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze WEBSITE foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Artikel 17 - Wijzigingen 

17.1 De op de WEBSITE geplaatste reviews worden door AICO HEALTH geplaatst op basis van de informatie vanuit door de KLANT ingevulde formlieren (waaronder evaluatie en review) na het afronden van een cursus. Het invullen van de aangeboden formuleiren is vrijblijvend en geschiedt zonder betaling. Voor het plaatsen van een verkregen review wordt expliciet toestemming gevraagd door AICO HEALTH.

Artikel 18 - Overgang van rechten 

18.1 Rechten van de KLANT uit een OVEREENKOMST tussen PARTIJEN kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van AICO HEALTH.

18.2 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze VOORWAARDEN nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze VOORWAARDEN niet aan.

18.3 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat AICO HEALTH bij het opstellen van de VOORWAARDEN op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 19 - Toepasselijk recht

19.1 Op iedere OVEREENKOMST tussen PARTIJEN is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

19.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.