Online cursus

Privacybeleid AiCo Health

Versiedatum 10-06-22


AiCo Health respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website. Middels deze privacyverklaring word u geïnformeerd over hoe AiCo Health uw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

AiCo Health gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Over ons

 • AiCo Health gevestigd te 's-Gravenhage, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met M. Goosens (functionaris gegevensbescherming) van AiCo Health via [email protected]

Toepasselijkheid

 • Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van AiCo Health. Wees je er dus van bewust dat AiCo Health op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op www.aicohealth.com

Waarom wij gegevens verzamelen

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven. Als u zich hiervoor hebt aangemeld of hier toestemming voor hebt gegeven, dan ontvangt u een e-mailnieuwsbrief. Indien u deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan is afmelden mogelijk via de link onderaan elke nieuwsbrief;
 • Om contact met u te kunnen opnemen. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Voor het afhandelen van uw betaling/aankoop. Wanneer u een product of dienst koopt via de website hebben we deze gegevens nodig om de aankoop te kunnen verwerken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren. Wanneer u een aankoop doet via de website van een tastbaar product dan worden uw (adres)gegevens gebruikt om het bij u af te (laten) leveren;
 • Voor een persoonlijke account op www.aicohealth.com. We gebruiken uw persoonsgegevens om u toegang te geven tot een persoonlijk account waarmee u toegang tot de digitale leeromgeving krijgt;
 • Om u te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten. Wanneer er aanbiedingen zijn, nieuwe producten en diensten of wijzigingen van verschillende aard, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om u hierover te informeren;
 • AiCo Health (via Kajabi.com) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Het verwerken van persoonsgegevens als AiCo Health hiertoe wettelijk verplicht is.
  Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Welke gegevens wij verwerken

 • AiCo Health verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die AiCo Health verwerkt, worden door u zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een gratis dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of doordat u gebruik maakt van de diensten van AiCo Health. De volgende gegevens worden verwerkt:
  • Naam (voor + achter)
  • E-mailadres
  • Adres (indien van toepassing voor verzending van producten)
  • Telefoonnummer (Indien van toepassing ten behoeve van inplannen van afspraken)
  • Geboortedatum (Voor acties en speciale kortingen voor onze trouwe klanten)
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
  • Gegevens over activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

 • AiCo Health verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ons platform is ontwikkeld met software van Kajabi (kajabi.com). Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Kajabi heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Kajabi is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Kajabi behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Kajabi houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Onze website maakt gebruik van Kajabi (kajabi.com), een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Kajabi. Kajabi zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden,  vindt u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Kajabi beveiligd opgeslagen. Kajabi maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Kajabi behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 • Voor het afhandelen van de betalingen in onze platform maken wij gebruik van Linktopay en het platform van Mollie (mollie.nl). Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 • Smallhold BV is de partij voor hosting van de website en e-mail. Zij zorgen dat de website goed functioneert, AiCo Health goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.
 • Administratiekantoor – gebruikt de inkoop-en verkoopfacturen om de BTW-aangifte te doen.

Hoe lang we de gegevens bewaren

 • Zolang u ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaart AiCo Health uw gegevens. Mocht u zich uitschrijven dan worden uw gegevens na verloop van tijd verwijderd.
 • Als u een product/dienst bij AiCo health hebt afgenomen bewaren wij uw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

Geautomatiseerde communicatie en activiteiten

 • AiCo Health neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AiCo Health) tussen zit. AiCo Health maakt wel gebruik van e-mail automation via Kajabi.com.

Cookies

 • AiCo Health gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. AiCo Health gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AiCo Health. U heeft ook  het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. AiCo Health zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren.
 • AiCo Health wiijst u er op, dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat AiCo Health niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Tot slot

AiCo Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected].